• تلفن:  ۳۳۸۶۳۴۴۰-031
  • ایمیل: info@maniadfood.com
  • ساعات کاری: 08:00-15:00

روغن مخصوص سرخ کردنی

روغن مخصوص سرخ کردنی(حاوی روغن کنجد) ۹۰۰cc
روغن مخصوص سرخ کردنی(حاوی روغن کنجد) ۹۰۰cc
روغن مخصوص سرخ کردنی(حاوی روغن کنجد) ۱۸۰۰cc
روغن مخصوص سرخ کردنی(حاوی روغن کنجد) ۱۸۰۰cc